PACK@lunch 24 april

UTÖKAT PRODUCENTANSVAR – VAD INNEBÄR DET?

PACK@lunch – fler än 500 följde webbinariumpremiären! Se hela sändningen här.

UTÖKAT PRODUCENTANSVAR – VAD INNEBÄR DET?

Sverige är ett av de bästa länderna i världen på återvinning! Förra året förbättrade vi oss ytterligare några snäpp. Mest för metall och plast. Nu sätts målen ännu högre.

De nya förordningarna för producentansvaret, som införs stegvis med start från januari 2020, innebär ett flertal förändringar för alla producenter med förpackningar. Den nya producentdefinitionen, nya och förändrade ansvar vad gäller rapportering av insamlat förpackningsmaterial respektive satt på marknaden, är några av de viktigaste punkterna. Det mesta kommer att falla på plats i höst, men en hel del förberedelsearbete har påbörjats.

Håkan Ohlsson, VD, FTI AB, gav en omvärldsbeskrivning och förklarade hur direktiv från EU, svensk lag och förordningar ställer krav på våra producenters återvinning. Han beskrev också hur FTI arbetar, med fokus på miljönytta och att skapa förutsättningar för cirkularitet, genom samarbete med producenter och informationsspridning till konsumenter. Här ser du presentationen

Malin Göransson, handläggare, Naturvårdsverket förklarade vad det utökade producentansvaret i Sverige innebär, vad den nya lagstiftningen betyder och hur den ska införas. Från 1 januari ska samtliga producenter registrera sig hos Naturvårdsverket och beskriva hur man avser att uppfylla kraven på insamling.
Här ser du presentationen

Henrik Nilsson, projektledare Tillståndspliktigt insamlingssystem, FTI AB redogjorde för den nya strukturen på avfallshantering i Sverige, där producentansvaret börjar redan i bostaden. Hushållen har, enligt avfallsförordningen, ansvar att källsortera. Producenterna ansvarar för insamling. Fastighetsägarna är skyldiga att underlätta genom fastighetsnära insamling, vilket innebär en mycket kostsam utbyggnad av insamlingssystemet. Den kommer att få stora konsekvenser för förpackningsavgifterna i Sverige, med en fördubbling till 2021 och på sikt en ökning med upp till 500 %. Men, för att nå de nya målen krävs också en beteendeförändring hos konsumenten. Här ser dupresentationenPACK@lunch 27 mars

UTÖKAT PRODUCENTANSVAR - Stockholm - Inställt p.g.a. CoronaPACK@lunch 28 februari

Med digitaltryck är det enkelt att vara unik och skapa mervärde

Världen förändras, kunder och konsumenter kräver mer. Trenderna är många, kommer snabbare och lever kortare tid. De snabba förändringarna gör marknaden mer öppen än någonsin för de mervärden det digitala trycket kan leverera. På PACK@lunch hos Visutech, den 28 februari knöts teori och praktik samman. Pedagogiska presentationer, rikligt med exempel och en live demonstration gav perspektiv på den evolution som pågår och visade både hur de affärsmässiga utmaningarna kan hanteras och hur det går till att skapa unika etiketter och förpackningar.

Jan-Olof Jungersten, VD och grundare, Visutech, en av de största leverantörerna av digitala produktionslösningar för den grafiska industrin i Norden inledde seminariet. Med sin erfarenhet, från mer än 30 år i den grafiska branschen, vet Jan-Olof att transmissioner inte äger rum i högkonjunktur. Det är när lågkonjunkturen gör som ondast och de gamla affärsmodellerna inte räcker till, som de förändringsbenägna väljer nytt spår. Nyckeln för lönsam tillväxt ligger i att skapa mer värde, menade han och förklarade hur det digitala trycket kan hjälpa förpackningsbranschen med detta. Inom en nära framtid är digitalt tryck en förutsättning för lönsam tillväxt,

Niklas Bengtsson, Sales & Marketing Director, Eson Pac berättade att Eson Pac AB, förpackningstillverkare av kartong, bipacksedlar och etiketter, helt valt att fokusera på segmentet Pharma. Pharma branschen står inför stora utmaningar i sin supply chain till följd av demografiska förändringar och ökade myndighetskrav. Dessa utmaningar påverkar försörjningen av förpackningar och skapar nya affärsmöjligheter, som knappast kan lösas utan digital tryckteknik. I sin presentation förklarade Niklas hur man som konsekvens av detta optimerat sin verksamhet.

Anders Wulff, Sales Executive Labels & Packaging och Peter Sjögren, Workflow specialist, Visutech, gick igenom ett antal av alla de möjligheter digitaltrycket innehåller och visade praktiskt hur enkelt det är att producera unika digitaltryckta etiketter och förpackningar med HP SmartStream Mosaic/Collage. Vi fick se hur en fil byggs upp med variabeldata, hur olika metallfärger kan skapas med HP ElectroInk Silver, hur filen därefter smidigt bearbetas i flödet samt hur den till sist trycktes i en HP Indigo 6900 digital tryckpress.PACK@lunch 17 januari

Framtidens smarta förpackningar i en cirkulär ekonomi

Övergången till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig för att rädda klimatet och minska överutnyttjandet av jordens resurser. På PACK@lunch den 17 januari presenterades några av de digitala och miljösmarta lösningar som driver livsmedelsindustrin mot ökad hållbarhet. Det handlade om effektiva varuflöden, smarta, cirkulära förpackningar och om förarlösa, fjärrstyrda el-lastbilar. I den efterföljande panelen diskuterades hur redo branschen är för dessa förändringar, vilka krav det ställer på aktörerna samt möjligheter och hot med förändringarna.

Jakob Fellsman, Business Manager på Svenska Retursystem, berättade att det varje dag skickas ut en halv miljon returlådor i det smarta kretsloppet för vår mat. Under 2020 påbörjas ett projekt att individmärka samtliga lådor, vilket kommer ge stora möjligheter för hela branschen att få ökad kontroll över sina varuflöden. Vi fick också höra om företagets omställning till mer hållbara och effektiva transporter.

Lisa Wahlström, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coca-Cola European Partners, presenterade Coca-Colas kontinuerliga arbete med att hitta innovativa lösningar som rustar företaget för framtiden. Vi fick höra mer om det tuffa beslutet att gå över till 100 procent återvunnen plast för alla PET-produkter tillverkade i Jordbro under 2020 och varför man under 2019 valde att gå över till returpall i plast. 

Linnéa Kornehed, medgrundare & marknadsdirektör, Einride, inledde med att visa att lastbilstransporter står för cirka 7 procent av de globala koldioxidutsläppen. Det här vill Einride ändra på. Företaget grundades 2016 och har fått global uppmärksamhet för sin hållbara transportlösning som bygger på förarlösa, elektriska lastbilar. Linnéa beskrev de största möjligheterna och utmaningarna med ett nytt transportsystem och hur Einride arbetar med självkörande teknik och elektrifiering av transportbranschen.PACK@lunch 29 november

Standarder skapar affärsmöjligheter i en djungel av marknadskrav

Handeln är mer global än någonsin! Men den som exporterar eller importerar måste ha koll på en djungel av marknadskrav. För friktionsfri handel ska många hinder passeras. Kraven för att lyckas är komplexa. Olika länders specifika regelverk utgör ofta ett handelshinder. Marknadens önskningar och behov kan krocka med producenternas och återvinnarens verklighet och förmåga.

På PACK@lunch hos SIS, den 29 november, belystes hur gemensamma och tydliga standarder kan hjälpa till att skapa nya affärsmöjligheter och reda ut oklarheter på både nationell och internationell nivå.

Camilla Åberg, Chef för internationella relationer och bevakning på SIS, beskrev hur standardiseringssystemet är uppbyggt och presenterade en nyligen gjord undersökning i de nordiska länderna. Denna visade att det är möjligheten till marknadstillträde som är största skälet till att företag och organisationer deltar i standardiseringsarbetet. Ökad produktivitet och minskad risk är också starka anledningar till engagemanget.

Mikael Peterson, Technical Service Director Sack&Bag, från Billerud Korsnäs berättade om behovet, nyttan och arbetet med att revidera standarder för papperspåsar, standards som idag är tydligt eftersatta.

Karin Grönskog, Packaging Developer, Axfood gav bakgrund och beskrev tillsammans med Jon Nilsson Djerf, Rådgivare, Avfall Sverige problemet kring komposterbart material. Ett samlat grepp hos SIS har lett till att en arbetsgrupp nu ser över en revidering av en standard, med målet att på sikt skapa tydligare märkning om hur man ska gå tillväga med förpackningsavfallet.